SWP AMC

Search Property

ทรัพย์สินพร้อมขาย

*** บริษัทขอสงวนธิ์ที่จะยกเลิกการขาย แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการทรัพย์สินทั้งหมดหรือเฉพาะรายการ รายละเอียด ทรัพย์ ราคาเริ่มต้นที่กำหนดไว้รวมถึงข้อผดิพลาดในการพิมพ์โดยไมจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า ข้อมลูในเอกสารนี้เป็นข้อมลูเบื้องต้น ผู้ซื้อควรตรวจสอบและศึกษาข้อมูลสภาพทรัพย์จริงก่อนซื้อ ***

Property : Detached House

:

A58H0000163B

:

Detached House

:

เขต Bang Phli Province Samut Prakan

:

2,800,000 Baht

:

บจก. บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี

:

065-520-3474, 065-520-3475

:

7 Aug 2018

*** SWP AMP ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***

ทรัพย์สินเด่น

Location

Bang Khae

Bangkok

Price start

8,500,000

Baht

Location

Bang Phli

Samut Prakan

Price start

2,400,000

Baht

Location

Bang Phli

Samut Prakan

Price start

2,400,000

Baht

Location

Mueang Nonthaburi

Nonthaburi

Price start

5,500,000

Baht

Location

Saphan Sung

Bangkok

Price start

4,500,000

Baht