SWP AMC

Search Property

ทรัพย์สินพร้อมขาย

*** บริษัทขอสงวนธิ์ที่จะยกเลิกการขาย แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการทรัพย์สินทั้งหมดหรือเฉพาะรายการ รายละเอียด ทรัพย์ ราคาเริ่มต้นที่กำหนดไว้รวมถึงข้อผดิพลาดในการพิมพ์โดยไมจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า ข้อมลูในเอกสารนี้เป็นข้อมลูเบื้องต้น ผู้ซื้อควรตรวจสอบและศึกษาข้อมูลสภาพทรัพย์จริงก่อนซื้อ ***

ทรัพย์สินพร้อมขาย : Vacant Land

Location

Phra Khanong

Bangkok

Price start

20,000,000

Baht

Location

Watthana Nakhon

Sa Kaeo

Price start

12,000,000

Baht

Location

Nong Phai

Phetchabun

Price start

600,000

Baht

Location

Mueang Pathum Thani

Pathum Thani

Price start

1,785,000

Baht

Location

Mueang Pathum Thani

Pathum Thani

Price start

1,330,000

Baht

Location

Mueang Pathum Thani

Pathum Thani

Price start

14,500,000

Baht