SWP AMC

Search Property

ทรัพย์สินพร้อมขาย

*** บริษัทขอสงวนธิ์ที่จะยกเลิกการขาย แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการทรัพย์สินทั้งหมดหรือเฉพาะรายการ รายละเอียด ทรัพย์ ราคาเริ่มต้นที่กำหนดไว้รวมถึงข้อผดิพลาดในการพิมพ์โดยไมจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า ข้อมลูในเอกสารนี้เป็นข้อมลูเบื้องต้น ผู้ซื้อควรตรวจสอบและศึกษาข้อมูลสภาพทรัพย์จริงก่อนซื้อ ***

Property : Detached House

:

A59H0000024B

:

Detached House

:

เขต Khlong Sam Wa Province Bangkok

:

3,000,000 Baht

:

บจก. บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี

:

065-520-3474 หรือ 065-5203475

:

10 Feb 2021

*** SWP AMP ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***

ทรัพย์สินเด่น

Location

Klaeng

Rayong

Price start

27,000,000

Baht

Location

Khlong Sam Wa

Bangkok

Price start

3,000,000

Baht

รีบจับจองด่วน

Location

Sai Mai

Bangkok

Price start

5,300,000

Baht

Location

Mueang Pathum Thani

Pathum Thani

Price start

1,800,000

Baht

Location

Lam Luk Ka

Pathum Thani

Price start

2,000,000

Baht