SWP AMC

Search Property

เกี่ยวกับเรา

บริษัท SWP AMC เปิดตัวด้วยบริการบริหารสินทรัพย์มืออาชีพ แปรสินทรัพย์เป็นเงิน ด้วยมุ่งหวังที่จะเป็นจักรกลหลัก
ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่อาจด้อยคุณภาพ ให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่ทำรายได้ให้ทั้งกับองค์กร และลูกค้าที่กำลังประสบปัญหา

การเติบโตที่รวดเร็วเป็นผลจากวิสัยทัศน์และการบริหารงานครอบครัวแก้วบุตตา

ผู้เชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้มายาวนาน พร้อมทีมงานบริหารผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านอย่างพร้อมเพรียง

คณะผู้บริหาร : คุณดวงใจ แก้วบุญตา ประธานกรรมการผู้จัดการ

กรอบแนวคิด

1
วิสัยทัศน์

SWP AMC มุ่งมั่นสู่เป็นผู้นำบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ

2
พันธกิจการดำเนินงาน

มีการบริหารงานที่เป็นเลิศ เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

พัฒนาสินค้าและบริการที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า

มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีคุณภาพ

มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย

3
การกำกับดูแลที่ดี

SWP AMC ให้บริการบริหารสินทรัพย์และธุรกิจติดตามหนี้เสียที่มีคุณภาพ แก้ไขปัญหาสินทรัพย์ที่ด้อยคุณภาพ พร้อมช่วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้านของทรัพย์สินรอขาย และฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

  • บริการทรัพย์สินพร้อมขายของเราประกอบด้วย
  • บ้านเดี่ยว
  • อาคารพาณิชย์
  • ทาวน์เฮ้าส์
  • โรงงาน
  • อาคารสำนักงาน